Verkeer- en parkeeronderzoeken

NWplein schiedamVoor goed onderbouwde analyses zijn vaak gegevens nodig. Veel van deze gegevens kunnen verkregen worden door diverse onderzoeken. Afhankelijk van de vraag kan er een passend onderzoek worden uitgevoerd. KATT verkeersadvisering kan u hierbij adviseren, ondersteunen, uitvoeren en de verkregen gegevens analyseren. Hieronder een korte opsomming van verschillende onderzoeken.

Observeren

De meeste verkeersongevallen worden veroorzaakt door menselijk falen. Het observeren van verkeerssituaties kan dan ook waardevolle informatie opleveren. Bij een goede analyse van het weggedrag kan een gericht advies gegeven worden op het gebied van verkeersveiligheid, maar ook op het gebied van doorstroming.

GINNENVerkeerstelling

Deze geeft inzicht in de verkeersintensiteit en kan een belangrijke bijdrage geven met betrekking tot verkeersonveiligheid en doorstromingsproblematiek. Een veel gebruikt onderzoek is een kruispunttelling. Desgewenst kunnen de gegevens ook gebruikt worden voor een Verkeersmodel.

Parkeerdrukmeting

Hierbij wordt in het onderzoeksgebied de bezetting van de geparkeerde voertuigen gemeten. Uit de verkregen gegevens kan bepaald worden of er sprake is van een onevenredige parkeerdruk.

Parkeermotiefonderzoek

GeldropHierbij wordt in het onderzoeksgebied de parkeerduur gemeten. Hierdoor wordt er globaal inzicht verkregen wat de verhouding is tussen parkerende bewoners, werkende of bezoekers.

Kentekenonderzoek

Informatie over de hoeveelheid herkomst-, bestemmings- en doorgaand verkeer kan geleverd worden door middel van een kentekenonderzoek. Daarnaast levert een kentekenonderzoek informatie over welke routes er verreden worden.